ISIC Thailand

Terms and conditions

English version of Terms and Conditions below Thai version


 

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการสั่งซื้อออนไลน์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ใช้สำหรับการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์สำหรับการออกบัตร International Student Identity Cards (ISIC), International Youth Travel Cards (IYTC) และ International Teacher Identity Cards (ITIC) ทั้งแบบบัตรเสมือนจริงที่ใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นและแบบบัตรพลาสติก (เรียกว่า “สินค้า” หรือ “ผลิตภัณฑ์”) ดำเนินการโดยบริษัท เอส ที เอ แทรเวิล จำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย ที่อยู่ 317 อาคารจตุรัสจามจุรี ห้อง 326 ชั้น 3 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10330 หมายเลขจดทะเบียนการค้าบริษัทฯ เลขที่ 0105528026741 (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ค้า”)

อีเมล isic.th@statravel.com

 

โปรดศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างรอบคอบ การใช้งานเว็บไซต์ของท่านแสดงถึงการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านอาจไม่สามารถดำเนินการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์ได้โดยปราศจากการยอมรับของท่าน ในกรณีที่ท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข ท่านอาจไม่ควรใช้เว็บไซต์นี้ ความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างผู้ค้ากับลูกค้า (เรียกว่า “ผู้สมัครบัตร”) เป็นไปตามกฏหมายของประเทศไทย

 

I. สัญญาซื้อ

สัญญาซื้อ หมายถึง การขายสินค้าจะถูกยืนยันโดยคำสั่งซื้อออนไลน์และการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ (ISIC/IYTC/ITIC) คำยืนยันจะถูกส่งเป็นอีเมล์จากระบบไปยังอีเมลของผู้สั่งซื้อ การยืนยันของการสั่งซื้อจะเป็นการยอมรับต่อข้อกำหนดทางธุรกิจโดยคำยินยอมของผู้สมัครบัตร

 

II. เงื่อนไขการออกบัตร ISIC/IYTC/ITIC

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

คุณสมบัติจะเป็นไปตามกฏสากลของการออกบัตร ISIC/IYTC/ITIC ที่กำหนดโดยสมาคม ISIC ผู้สมัครบัตรต้องยืนยันว่าผู้สมัครได้รับทราบเงื่อนไขของการออกบัตรตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป ดังนี้

กรณีการสมัครบัตร ISIC:

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา ระดับสูงกว่าปริญญาตรี การศึกษาต่อเนื่อง หรือการเรียนภาษา ที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองโดยสมควรจากหน่วยงานการศึกษาอย่างเป็นทางการของประเทศ

นักเรียนหรือนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ จะต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 สัปดาห์ต่อปี

สำหรับบัตร ISIC ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 12 ปี

กรณีการสมัครบัตร IYTC :

เยาวชนอายุไม่เกิน 30 ปี โดยมีการออกบัตรก่อนที่ผู้ถือบัตรจะมีอายุครบ 31 ปี นับตามวันเกิด

กรณีการสมัครบัตร ITIC:

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถาบันการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา ระดับสูงกว่าปริญญาตรี การศึกษาต่อเนื่อง หรือการเรียนภาษา ซึ่งได้รับการรับรองโดยสมควรจากหน่วยงานการศึกษาอย่างเป็นทางการของประเทศ

ระยะเวลาในการใช้บัตร:

บัตรทุกประเภทมีระยะเวลาในการใช้งาน 12 เดือน นับตั้งแต่วันออกบัตร บัตรสามารถใช้งานตามปีการศึกษาได้ หากมีการแจกจ่ายผ่านบุคคลที่สาม เช่น มหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน

 

III. ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าและบริการออนไลน์

การสั่งซื้อบัตร ISIC ออนไลน์ :

 • ผู้สมัครบัตรจะต้องระบุสถาบันหรือสถานศึกษาที่ท่านกำลังเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาเต็มเวลา
 • ผู้สมัครบัตรจะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง ที่อยู่ในการจัดส่ง (กรณีเลือกเป็นบัตรพลาสติก) วันเดือนปีเกิด และอีเมล
 • ผู้สมัครบัตรจะต้องสแกนและอัปโหลดเอกสารยืนยันอายุของท่าน เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่
 • ผู้สมัครบัตรจะต้องอัปโหลดสำเนาบัตรนักเรียนหรือนักศึกษา จดหมายยืนยันสถานะการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา หรือใบสมัครที่มีลายเซ็นหรือตราประทับของทางสถาบันการศึกษานั้นๆ เพื่อยืนยันว่าผู้สมัครมีสถานะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาเต็มเวลา
 • ผู้สมัครบัตรจะต้องอัปโหลดรูปภาพแสดงตัวตน (ขนาดไม่เกิน 1000 KB)
 • ผู้สมัครบัตรจะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพื่อยืนยันการสั่งซื้อที่สมบูรณ์ และอาจจะมีการตอบคำถามเพื่อใช้ในการวิจัยภายในของบัตรดังกล่าว

การสั่งซื้อบัตร IYTC ออนไลน์:

 • ผู้สมัครบัตรจะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง ที่อยู่ในการจัดส่ง (กรณีเลือกเป็นบัตรพลาสติก) วันเดือนปีเกิด และอีเมล
 • ผู้สมัครบัตรจะต้องสแกนและอัปโหลดเอกสารยืนยันอายุของท่าน เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่
 • ผู้สมัครบัตรจะต้องอัปโหลดรูปภาพแสดงตัวตน (ขนาดไม่เกิน 1000 KB)
 • ผู้สมัครบัตรจะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพื่อยืนยันการสั่งซื้อที่สมบูรณ์ และอาจจะมีการตอบคำถามเพื่อใช้ในการวิจัยภายในของบัตรดังกล่าว

 

การสั่งซื้อบัตร ITIC ออนไลน์ :

 • ผู้สมัครบัตรจะต้องระบุสถาบันหรือสถานศึกษาที่ท่านกำลังปฏิบัติงานเป็นครูหรืออาจารย์
 • ผู้สมัครบัตรจะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง ที่อยู่ในการจัดส่ง (กรณีเลือกเป็นบัตรพลาสติก) วันเดือนปีเกิด และอีเมล
 • ผู้สมัครบัตรจะต้องสแกนและอัปโหลดเอกสารยืนยันอายุของท่าน เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่
 • ผู้สมัครบัตรจะต้องอัปโหลดเอกสารยืนยันจากทางสถาบันการศึกษา ที่มีลายเซ็นและตราประทับของผู้อำนวยการหรือผู้มีอำนาจของสถาบันการศึกษา เพื่อยืนยันสถานะว่าท่านเป็นครูหรืออาจารย์ หรือเอกสารอื่นๆ ที่แสดงสถานะครูหรืออาจารย์ของสถาบันการศึกษานั้นๆ
 • ผู้สมัครบัตรจะต้องอัปโหลดรูปภาพแสดงตัวตน (ขนาดไม่เกิน 1000 KB)
 • ผู้สมัครบัตรจะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพื่อยืนยันการสั่งซื้อที่สมบูรณ์ และอาจจะมีการตอบคำถามเพื่อใช้ในการวิจัยภายในของบัตรดังกล่าว

ผู้สมัครบัตรจะต้องตรวจสอบและยืนยันว่าท่านได้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์และถูกต้อง ท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติเพื่อเป็นการยืนยัน (อีเมลที่ผู้สมัครได้ระบุไว้) เพื่อยืนยันว่าการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้ว

 

IV.การยกเลิกคำสั่งซื้อการเพิกถอนและการปฏิเสธ

คำสั่งซื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วสามารถยกเลิกได้ก่อนการจัดส่ง โดยการส่งอีเมลไปที่ isic.th@statravel.com (สำหรับการยกเลิกคำสั่งซื้อ ผู้สมัครบัตรต้องระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขสั่งซื้อ และวันเดือนปีเกิด)

หากผู้สมัครบัตรออกจากขั้นตอนการจองก่อนชำระเงิน นานกว่า 10 วันทำการ การสมัครจะถูกเพิกถอนจากระบบทันที

การขอคืนเงินสามารถกระทำได้ ก็ต่อเมื่อบัตรยังไม่ถูกสั่งพิมพ์ โดยมีการหักค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ 100 บาท การขอคืนเงินไม่สามารถกระทำได้หากได้มีการออกบัตรดังกล่าวแล้ว

ผู้ค้ามีสิทธิในการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการสมัครของผู้สมัครที่สั่งซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ โดยให้เป็นไปตามคุณสมบัติและข้อกำหนดของบัตรนั้นๆ ด้วยจุดประสงค์นี้ ผู้ค้าอาจจะติดต่อหน่วยงานหรือสถาบันที่ผู้สมัครบัตรได้ให้ข้อมูลไว้เพื่อตรวจสอบข้อมูล

ในขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ใดๆ หากผู้ค้าตรวจพบความผิดปกติและ / หรือความไม่สอดคล้องกันระหว่างคำสั่งซื้อและเอกสารหลักฐาน ความไม่สอดคล้องกันกับสถานะของผู้สมัครหรือในกรณีที่ผู้สมัครบัตรให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ทำให้เข้าใจผิดหรือขัดแย้งกัน ซึ่งอาจนำไปสู่การไม่อนุญาตออกบัตร ผู้ค้าขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัครบัตรดังกล่าว การคืนเงินสามารถกระทำได้โคยมีการหักค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ 100 บาท

หากผู้ถือบัตรไม่เข้าเกณฑ์ของการสมัครบัตร จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน

V. เงื่อนไขการจัดส่ง

สำหรับคำสั่งซื้อบัตรเสมือนจริง

ลูกค้าที่สั่งซื้อบัตรเสมือนจริง ไม่ว่าจะเป็นบัตร ISIC/ IYTC/ ITIC จะได้รับอีเมลยืนยันการสมัครทันทีพร้อมรายละเอียดการสั่งซื้อ โดยทั่วไป ISIC จะดำเนินการและอนุมัติการสมัครภายใน 24 ชั่วโมง (ในช่วงวันทำการ) หรืออาจจะมีการติดต่อผู้สมัครทางอีเมลในกรณีที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อบัตรเสมือนจริงได้รับการอนุมัติแล้ว ลูกค้าจะได้รับอีเมลอีกหนึ่งฉบับซึ่งจะระบุหมายเลขของบัตร หมายเลขนี้สามารถใช้เข้าถึงบัตรเสมือนจริงผ่านทาง ISIC App หรือเว็บไซต์บนมือถือขององค์กร ISIC โดยเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครบัตรในการดาวน์โหลดแอปฯ และลงทะเบียนบัญชี หรือลงทะเบียนบัญชีในเว็บไซต์บนมือถือ เพื่อการเข้าถึงบัตรเสมือนจริง

 

VI. ข้อกำหนดในการชำระเงิน
ก่อนการออกบัตรจำเป็นต้องชำระเงินเต็มจำนวน

การชำระเงินโดยการฝากเข้าบัญชีธนาคารซึ่งจะแจ้งให้ทราบในขั้นตอนการสั่งซื้อ สามารถส่งหลักฐานยืนยันการจ่ายเงินมาที่ isic.th@statravel.com เพื่อทำการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ผู้สมัครบัตรต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าได้ใส่ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องในแบบฟอร์มออนไลน์ ในกรณีที่มีข้อผิดพลาด การคืนเงินนั้นจะมีการหักค่าธรรมเนียม 100 บาท ในกรณีที่จำเป็นต้องออกบัตรใหม่ จำเป็นต้องซื้อบัตรตามขั้นตอนปกติ

 

VII. การรับประกันและการเรียกร้อง

คุณได้แสดงและรับประกันว่าได้กรอกข้อมูลทั้งหมดในขั้นตอนการลงทะเบียนอย่างถูกต้องและเป็นความจริง โดยเอกสารประกอบที่คุณยื่นมานั้นมีความถูกต้อง และคุณจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามใช้บัตร ISIC/ IYTC/ ITIC ของคุณ เพื่อแสวงหาส่วนลดหรือโปรโมชั่นที่เสนอโดยแบรนด์หรือเพื่อเหตุผลอื่นใด ทาง STA Travel ขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกบัตรของผู้ใช้ที่ไม่สามารถให้การรับประกันได้ การขอเงินคืนสำหรับการยกเลิกจะไม่สามารถทำได้ต่อผู้ที่มีการกระทำที่เข้าข่ายการฉ้อโกง

การรับประกันจะเริ่มขึ้นในวันที่ผู้ถือบัตรได้รับใบเสร็จยืนยัน บัตรจะถูกรับประกันตามระยะเวลาที่พิมพ์บนบัตร ผู้ค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตามใบเสร็จสินค้าของผู้ถือบัตรหรืออยู่ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ความเสียหายที่เกิดจากการถือใช้งานหนัก หรือความเสียหายเชิงกลไก ยังคงเป็นความรับผิดชอบของผู้ถือบัตร การร้องเรียนสามารถทำได้เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น โดยส่งอีเมลติดต่อไปยังที่อยู่ในการติดต่อข้างต้นของผู้ค้า

การร้องเรียนรวมถึงความเสียหาย โดยทั่วไปจะได้รับการแก้ไขอย่างตรงเวลา ภายใน 14 วันตามปฏิทิน นับจากวันที่ร้องเรียน เว้นแต่ผู้ค้าและผู้ถือบัตรจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

บัตร ISIC / IYTC / ITIC ได้รับการกำหนดมาเพื่อให้คุณได้รับส่วนลดหรือโปรโมชั่นจากแบรนด์ต่างๆ เป็นครั้งคราว บัตรเสมือนจริงหรือบัตรพลาสติกเป็นบัตรส่วนบุคคลและไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้ คุณจะได้รับส่วนลดหรือโปรโมชั่นโดยยืนยันตัวตนพร้อมหมายเลขของบัตร ISIC  หรือแสดงบัตรเสมือนจริงหรือบัตรพลาสติกให้กับแบรนด์ในขณะทำการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องจากแบรนด์

 

คุณสามารถดูรายการส่วนลดและโปรโมชั่นของแต่ละแบรนด์ได้ที่เว็บไซต์ของเราตลอดเวลา (ลิงก์ไปยังหน้าสิทธิประโยชน์) ที่นี่ หรือในแอปฯ ISIC ในขณะที่เราได้พยายามตามสมควรในการทำเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งเราไม่สามารถรับประกันได้ เนื่องจากส่วนลดและโปรโมชั่นเหล่านั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางแบรนด์โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เราพยายามที่จะทำให้แน่ใจว่าทุกแบรนด์สินค้ายอมรับบัตรแบบพลาสติกหรือบัตรเสมือนจริง ทั้ง ISIC / IYTC / ITIC แต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะเป็นเช่นนี้เสมอไป เมื่อใดก็ตามที่เราทราบว่าทางแบรนด์ไม่ยอมรับบัตรเสมือนจริง เราจะใช้ความพยายามตามสมควรในการชี้แจงในแอปฯ ISIC ส่วนลดหรือโปรโมชั่นที่นำเสนอโดยแบรนด์จะไม่ได้รับประกันและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทางเราไม่มีส่วนในการรับผิดชอบต่อการจัดหาสินค้า ส่วนลด สิทธิประโยชน์หรือบริการอื่นๆ จากทางแบรนด์

เราไม่ได้เป็นผู้ค้ำประกันและไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ในกรณี (i) การจัดหาสินค้าหรือบริการใด ๆ โดยแบรนด์หรือบุคคลที่สาม อื่นๆ หรือ (ii) สิ่งใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดหาสินค้าหรือบริการเหล่านั้น

 

ตามแต่กฏหมายกำหนดไว้  ไม่ทั้ง STA Travel หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องใดๆ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนจะยอมรับความรับผิดใดๆ ในสัญญาหรือการบาดเจ็บใดๆ ความเสียหาย การสูญเสีย (รวมถึงการสูญเสียที่ตามมา) การล่าช้า ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นจากการกระทำทั้งทางตรงและทางอ้อม  การละเว้นหรือการละเลยโดยประมาทหรืออย่างอื่น ของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ซึ่งเราไม่ได้ควบคุมโดยตรง เหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณ์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราและไม่สามารถป้องกันได้โดยความพยายามที่สมเหตุสมผลของทางเรา ในกรณีที่ความรับผิดชอบของเราไม่สามารถยอมรับผิดได้ หรือในกรณีที่ความรับผิดชอบถูกจำกัดในทางกฎหมาย ความรับผิดชอบที่ถูกจำกัดต่อการเยียวยาที่ได้รับการเรียกร้องจากทางเราภายใต้กฏหมายที่บังคับใช้  ความรับผิดเป็นไปตามสิทธิของคุณภายใต้กฎหมายที่คุ้มครอง ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ได้มีเจตนาเพื่อจำกัดสิทธิ์ที่คุณพึงได้รับภายใต้กฏหมายที่บังคับใช้

 

หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญด้วยเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ตามแต่กฏหมายกำหนดไว้ แต่ไม่ใช่เป็นอย่างอื่น เราจะไม่รับผิดชอบในการชดเชยให้คุณ ในกรณีการเกิดสงคราม การคุกคามของสงคราม การจลาจล การก่อความไม่สงบ การก่อการร้าย ข้อพิพาทอุตสาหกรรม ภัยพิบัติธรรมชาติและนิวเคลียร์  ไฟไหม้ โรคระบาด ความเสี่ยงต่อสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเที่ยวบินของสายการบิน หรือการเปลี่ยนแปลงของสายการบินหรือประเภทของเครื่องบิน รวมถึงสนามบินหรือท่าเรือที่ถูกปิดหรือมีความแออัด พายุเฮอริเคนและสภาพอากาศเลวร้าย การกระทำทางรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาลหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่เป็นเหตุสุดวิสัย

เราไม่ยอมรับต่อขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตหรืออย่างอื่น ความรับผิดหรือความรับผิดชอบต่อการล้มละลายหรือการไม่สามารถชดใช้หนี้สินของผู้ประกอบการและความล้มเหลวในการให้บริการใดๆ ที่อาจตามมา

 

VIII. การยินยอมเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและการสื่อสารทางอีเมลในเชิงพาณิชย์:

ผู้สมัครยินยอมให้ประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคลตามแบบฟอร์มใบสั่งซื้อ รวมไปถึงเอกสารคัดลอกที่ยื่นในการสมัครบัตร รวมถึงรูปถ่ายและสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันหลักฐาน (กล่าวคือ การยืนยันอายุของผู้สมัครว่าอายุไม่เกิน 30 ปี หรือผู้ที่มีสถานะเป็นนักเรียนหรือครูอาจารย์แบบเต็มเวลา ซึ่งเป็นตัวกำหนดสำหรับการมอบส่วนลดและสิทธิประโยชน์) เพื่อจุดประสงค์ในการดำเนินการคำสั่งซื้อและจัดส่งบัตรที่สั่งไว้ หรือคำสั่งเพื่อจุดประสงค์ในการเก็บเอกสารและเพื่อทำบัญชี การตรวจสอบบัญชี ธุรกิจและจุดประสงค์ทางการตลาดภายในธุรกิจ และเพื่อการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ที่เป็นผู้ร่วมให้ส่วนลดหรือสิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือบัตร ISIC/ IYTC/ ITIC หรือให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อมอบส่วนลดและสิทธิประโยชน์ เพื่อการยืนยัน การลงทะเบียน การตรวจสอบ เพื่อการขายและการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาส่วนลดและสิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือบัตร ISIC/ IYTC/ ITIC ตลอดจนเพื่อจุดประสงค์ในการดำเนินการของข้อมูลส่วนบุคคล กล่าวคือ ในระยะเวลาที่ไม่ได้ถูกกำหนด รวมไปถึงระยะเวลาหลังจากบัตร ISIC/ IYTC/ ITIC หมดอายุ การยินยอมสามารถเพิกถอนได้ตลอดเวลาโดยการแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้ค้า

หากผู้สมัครยินยอม ณ เวลาที่ทำการสมัคร หรือแจ้งการยินยอมต่อผู้รับบริการปัจจุบัน (Information Society Services) ผู้ดูแลระบบสามารถใช้ที่อยู่อีเมลของผู้สมัครเพื่อจัดส่งการสื่อสารในเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์และการบริการของบัตรต่างๆ โดยเฉพาะการสื่อสารทางธุรกิจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และส่วนลดของผู้ถือบัตร ISIC/ IYTC/ ITIC เพื่อการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและโปรโมชั่นที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้บัตรเหล่านี้ รวมทั้งข้อเสนอจากหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมมือกันกับหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้กำหนดแก่ผู้ถือบัตรเหล่านี้ (ผู้ให้บริการมือถือ, ธนาคาร, ส่วนลดและสิทธิประโยชน์ ฯลฯ) การอนุญาตในการส่งข้อความเชิงพาณิชย์อาจจะถูกเพิกถอนได้ตลอดเวลาโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ค้า

ดังนั้น ผู้สมัครต้องเข้าใจและตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้กล่าวมานั้น เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นและที่นอกเหนือจากข้างต้นสามารถดำเนินการได้โดยผู้มีอำนาจโดยการประสานงานกับบุคคลที่สามหรือผู้ทำสัญญาภายนอก แล้วข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครจะถูกดำเนินการเพื่อจุดประสงค์ในการยืนยันข้างต้น ณ สำนักงาน การตรวจสอบนอกเหนือจากนี้ ติดต่อได้ที่สำนักงาน ISIC Service Office, Starine Novaka 1, 11000 Belgrade สาธารณะรัฐเซอร์เบีย ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการขององค์กร Danish NGO ISIC Association

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว 
https://www.isic.co.th/information/privacy-policy/  

IX. บทบัญญัติสุดท้าย

คำสั่งซื้อของผู้สมัครบัตรหลังจากได้รับการยืนยัน ระหว่างผู้ซื้อและผู้ค้า ข้อมูลการสั่งซื้อออนไลน์และข้อกำหนดและเงื่อนไขสามารถเรียกดูได้โดยผู้สมัครบัตรตามคำร้อง การดำเนินการทางเทคนิคอาจแตกต่างออกไปในการสั่งซื้อออนไลน์ซึ่งจะต้องกระทำโดยผู้สมัครบัตร ผู้สมัครบัตรได้รับสิทธิ์ในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลก่อนการส่งยืนยันคำสั่งซื้อ

ข้อกำหนดทางธุรกิจนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

ข้อความสงวนลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ © STA Travel Thailand สงวนลิขสิทธิ์

ค่าเงิน

ราคาที่ระบุเป็นสกุลเงินบาท นอกจากจะกำหนดเป็นอย่างอื่นตามหน้าจอแสดงผล

คำสงวนสิทธิ์

การใช้งานเว็บไซต์  การยอมรับเงื่อนไขตามที่ระบุด้านล่าง นโยบายต่างๆ ที่ระบุอยู่ในเวบไซต์นี้เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดตามการประกาศสู่สาธารณะของผู้ค้า

 

ลิงก์ไปยังหน้าเว็บไซต์อื่นๆ
ผู้สมัครบัตรหรือผู้ถือบัตรอาจเยี่ยมชมลิงก์อื่นๆ ผ่านเว็บไต์ของผู้ค้า ซึ่งผู้สมัครบัตรและผู้ถือบัตรสามารถออกจากหน้าเว็บไซต์ของผู้ค้าได้ โปรดรับทราบว่าเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตที่สามารถเข้าชมผ่านลิงก์ดังกล่าวนั้น รวมไปถึงข้อมูลต่างๆ ที่แสดงจากลิงก์ดังกล่าว อยู่เหนือการควบคุมของผู้ค้า ดังนั้นผู้ค้าจึงไม่สามารถรับผิดชอบถึงการใช้เว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลภายนอกและไม่ได้เป็นผู้แทนของผู้สมัครบัตรและผู้ถือบัตร เกี่ยวกับเว็บไซต์ดังกล่าวรวมไปถึงข้อมูลที่แสดงอีกด้วย การที่ผู้ค้านำเสนอลิงก์ดังกล่าวไม่ถือเป็นการรับรองหรือการสนับสนุนให้ผู้สมัครบัตรหรือผู้ถือบัตรจากผู้ค้าของเว็บไซ์ต์ดังกล่าวหรือเพื่อโน้มน้าวใจในบทความ คำโฆษณา ผลิตภัณฑ์ หรือเนื้อหาสาระที่แสดงในเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว ผู้ค้าจะไม่รับผิดชอบหรือโน้มน้าวใจทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือสูญหาย ซึ่งมีผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อเพื่อเข้าใช้งานหรือการเชื่อมั่นในข้อมูล สินค้าหรือบริการที่แสดงผลผ่านทางเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว นอกจากนั้นแล้วผู้ค้าจะไม่รับผิดชอบ ที่ผู้สมัครบัตรหรือผู้ถือบัตรให้กับผู้ค้า ผู้ค้าจัดหาลิงก์ดังกล่าวเพียงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครบัตรหรือผู้ถือบัตรเท่านั้น

 

นโยบายทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม
บุคคลใดก็ตามที่เชื่อมั่นว่าทรัพย์สินทางปัญญาของท่านนั้นถูกละเมิดไม่ว่าจะทั้งบนอินเตอร์เน็ตหรือการบริการออนไลน์ที่ให้บริการโดยผู้ค้า สามารถติดต่อผู้ค้าได้โดยตรงและเรียกร้องให้นำข้อมูลที่ถูกละเมิดนั้นออกไปหรือระงับการเข้าถึง ผู้ค้าจะตรวจสอบถึงเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวเมื่อทราบว่ามีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและจะหาทางจัดการอย่างเหมาะสม

 

การอนุญาตให้ใช้
บุคคลใดก็ตามได้รับการอนุญาตเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่แสดงใน www.isic.co.th เพื่อจุดประสงค์เกี่ยวกับการรับทราบข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถจัดการข้อมูลใหม่ คัดลอก หรือทำซ้ำข้อมูลจาก www.isic.co.th โดยไม่มีการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากทางผู้ค้า

คุ้กกี้

https://www.isic.co.th/information/cookie-policy/

 

ลิขสิทธิ์ © STA Travel Thailand สงวนลิขสิทธิ์


 

Terms and Conditions for online ordering

These Terms and Conditions apply to the purchase through an online ordering application for the dispensing of virtual or plastic International Student Identity Cards (ISIC), International Youth Travel Cards (IYTC) or International Teacher Identity Cards (ITIC), (hereinafter “Goods” or “Products”), operated by STA Travel Company Limited, registered in Thailand with registered address 317 Chamchuri Square Building, Room 326, Fl 3, Phayathai Road, Phatumwan, Bangkok, Thailand, 10330. Our company registration number is 0105528026741 (hereinafter referred to as the “Seller”).

E-mail: isic.th@statravel.com

 

Please read these Terms and Conditions carefully. Your use of this Site constitutes acceptance of these Terms and Conditions, without your acceptance you will not be able to proceed with the ordering of Products. If you do not accept these Terms and Conditions then you may not use this Site. All contractual relationships between the Seller and the customer (hereinafter “Card Applicant”) are made in accordance with the laws of Thailand.

 

I. Purchase Contract

The purchase contract, which is realized through the sale of goods, shall be confirmed by online orders and the dispensing of one or more of the products (ISIC/IYTC/ITIC). A confirmation is sent by electronic order form by sending a control email delivered to a specified email address.
Confirmation of the order granting permission to these business conditions gives the card applicant’s consent to their contents.

 

II. Conditions for issuing ISIC/IYTC/ITIC cards

Eligibility:

Eligibility is defined by the international rules for supplying ISIC/IYTC/ITIC ID cards set by the ISIC Association. The Card Applicant hereby declares that he/she satisfies the Conditions for issuing cards ordered, as specified in these general Terms and Conditions:

In the case of an ISIC application:

Students engaged in primary-, secondary-, tertiary-, postgraduate-, continuing education or language studies that are enrolled in an institution which is duly accredited by the official governing body for education of the country in which it is located.

Qualifying student status is defined as being minimally 15 hours of study a week for at least 12 weeks per year.

The age limit shall be no less than 12 years for the ISIC card.

In the case of an IYTC application:

All youth and young adults up to and including 30 years of age, with the issuance of the card being prior to the holder’s 31st birthday.

In the case of an ITIC application:

All teaching staff at an institution engaged in primary-, secondary-, tertiary-, postgraduate-, continuing education or language studies which is duly accredited by the official governing body for education of the country in which it is located.

 

Validity:

The validity of all card types is 12 months from date of issuance of the card. Cards can be valid for an academic year if distributed through a 3rd Party (e.g. university or school).

 

III. Procedure for online ordering of Products

Ordering Procedure for the ISIC card:

 • The Card Applicant must fill in the institution in which they are currently a full time student.
 • The Card Applicant must fill in their full name, mailing address (if selecting plastic card option), date of birth and email address.
 • The Card Applicant must upload a scanned identification document certifying the age of the Student – such as an ID card, Passport or Driver’s license.
 • The Card Applicant must upload a copy of their student card, a scanned letter from the educational institution or student ID card or an application form signed and stamped by the principal or registrar of the educational institution, to confirm that the Applicant is a full-time student.
 • The Card Applicant must upload a scanned identification photo (max size 1000 KB).
 • To verify that the order has been completed the Card Applicant must agree to the Terms and Conditions and can be asked to respond to a few screening questions, which are used for internal research into the cards.

Ordering Procedure for the IYTC card:

 • The Card Applicant must fill in their full name, mailing address (if selecting plastic card option), date of birth and email address.
 • The Card Applicant must upload a scanned identification document certifying the age of the Applicant – such as an ID card, Passport or Driver’s license.
 • The Card Applicant must upload a scanned identification photo (max size 1000 KB).
 • To verify that the order has been completed the Card Applicant must agree to the Terms and Conditions and can be asked to respond to a few screening questions, which are used for internal research into the cards.

Ordering Procedure for the ITIC card:

 • The Card Applicant must fill in the institution in which they are currently a teacher.
 • The Card Applicant must fill in their full name, mailing address (if selecting plastic card option), date of birth and email address.
 • The Card Applicant must upload a scanned identification document certifying the age of the Card Applicant – such as an ID card, Passport or Driver´s license.
 • The Card Applicant must upload a scanned letter from the educational institution signed and stamped by the principal or registrar of the educational institution, to confirm that the Applicant is a Teacher or another document to clearly show teacher status at the named institution.
 • The Card Applicant must upload a scanned identification photo (max size 1000 KB).
 • To verify that the order has been completed the Card Applicant must agree to the Terms and Conditions and can be asked to respond to a few screening questions, which are used for internal research into the cards.

Card Applicants must check and confirm that the electronic form has been completed correctly. Based on this confirmation the Card Applicant receives an automatically generated email (sent to the contact email address as stated by the Card Applicant) confirming that their order is complete.

 

IV. Order cancellation, withdrawal, refusal

Confirmed orders can be cancelled before dispatch by sending an e-mail addressed to isic.th@statravel.com (for order cancellation, the Card Applicant must provide their full name, order number, date of birth).

If the Card Applicant leaves the process idle at any point before payment for more than 10 working days, the application will be considered as withdrawn.

Refunds will only be given if the card has not yet been printed, with an administration fee of THB100 deducted. No refund is possible once the respective card is issued.

The Seller reserves the right to verify that the application details of the Card Applicant ordering the Product are in accordance with the respective card requirements. For this purpose the seller may contact the respective institution.

If on review of entitlement to any Product the Seller detects irregularities and / or inconsistencies between the order and documented evidence, inconsistencies with the Applicant’s status or in the event that the Card Applicant provides misleading, false or otherwise contradictory information that could lead to an unauthorized card, the Seller reserves the right to refuse the respective card application. Refunds will only be given with an administration fee of THB100 deducted.

If the cardholder is not eligible for the card applied a full refund will be given.

V. Conditions of delivery

For virtual card orders

Customers with correctly ordered virtual ISIC/IYTC/ITIC cards will receive a confirmation email immediately with the order details. ISIC will generally process and approve the application within 24hrs (during business days), or contact the applicant via email if further information is required. Once the virtual card has been approved the customer will receive another email providing them with the card serial number. This number can then be used to access the virtual card via the ISIC App or the ISIC organization mobile website. It is the responsibility of the card applicant to download the app and sign up for an account or sign up for an account on the mobile website, through which they can access their virtual card.

 

VI. Payment Terms

Payment is due in full prior to dispatch.

Payment is by direct deposit into the NNS Singapore banking account, provided at time of purchase. Confirmation of payment should be sent to isic.th@statravel.com  for your order to be processed further.

Card Applicants must ensure they have correctly completed all the sections of the online application form as, in the case of an error being made refunds will only be given with an administration fee of THB100 deducted. If a new card is required, it will need to be purchased again through the normal procedure.

 

VII. Warranty and Claims

You represent and warrant to us that you have completed all the information given to us during the registration process truthfully and accurately, that any supporting documentation you have supplied is accurate and that you will not permit any third party to use your ISIC/IYTC/ITIC to seek a discount or promotions offered by a Brand or for any other reason. STA Travel reserves the right to cancel the card of any user where these warranties are not valid. Refunds for cancellations will not be supplied to those whose actions constitute a fraud.

The warranty begins on the day of receipt of the product by cardholder. The card is warranted for the duration of the expiry printed on the card. The Seller is responsible for all product defects, on receipt by the cardholder or that appear during the warranty period. Defects caused by rough handling or mechanical damage shall remain the responsibility of the cardholder. A complaint can be exercised only in writing by sending an email to the above-mentioned contact address of the Seller.

Claims, including defects, will generally be resolved without delay, within 14 calendar days from the date of claim, unless the Seller and the student agree otherwise.

The ISIC/IYTC/ITIC is designed to allow you to obtain access to discounts or promotions offered by brands from time to time. The virtual or plastic card is personal and is not transferable. You obtain a discount or promotion by verifying yourself with your ISIC serial number or by presenting the virtual or plastic card to a Brand, at the point in time of ordering the relevant goods or services from the Brand.

You can see a list of some of the discounts and promotions of brands at our website at any time (Link to benefit page) here or in the ISIC app. While we use our reasonable efforts to keep that website up to date we do not guarantee to do so, since those discounts and promotions may be varied by Brands without notice at any time.

We endeavour to ensure that every Brand accepts the plastic or virtual ISIC/IYTC/ITIC but do not guarantee that this will always be the case. Where we know that a brand does not accept the virtual cards we will use reasonable endeavours to indicate that this is the case in the ISIC app.

Any discount or promotion offered by a Brand is not guaranteed and may be varied by a Brand without notice at any time.

We are not responsible for the provision of any goods, discount, benefit or other service by a Brand.

We are not a guarantor of nor are we responsible in any way for (i) the provision of any goods or services by a Brand or any other third party or (ii) anything arising out of the provision of those goods or services.

 

 

To the extent permitted by law, neither STA Travel nor any of its related bodies corporate, directors, employees or agents accept any liability in contract or otherwise for any injury, damage, loss (including consequential loss), delay, additional expense or inconvenience caused directly or indirectly by the acts, omissions or default, whether negligent or otherwise, of third party providers over whom we have no direct control, force majeure or any other event which is beyond our control or which is not preventable by reasonable diligence on our part. Under circumstances where our liability cannot be excluded and where liability may be lawfully limited, such liability is limited to the remedies required of us under the applicable law. This liability clause is subject to your rights under the applicable law and nothing in these terms and conditions is intended to limit any rights you may have under the applicable law.

 

If a significant change is made for reasons beyond our control, then, to the fullest extent permitted by law but not otherwise, we are not liable to compensate you. These include: war, threat of war, riots, civil disturbances, terrorist activity, industrial disputes, natural and nuclear disasters, fire, epidemics, health risks, changes due to rescheduling or cancellation of flights by an airline or alteration of the airline or aircraft type; closed or congested airports or ports, hurricanes and other actual or potential severe weather conditions, act of government or public authorities or other circumstances amounting to force majeure and/or Acts of God. 

We do not accept, to the fullest extent permitted by law but not otherwise, liability or responsibility for any supplier bankruptcy or insolvency and the failure to provide any services which may follow. 

 

VIII. Consent to the processing of personal data and sending commercial communications by e-mail:

The Applicant hereby gives consent, to the processing of my personal data to the extent specified in the order form and in a scanned copy of the request for a card, including photographs and copies of ID card or other identification card, for verification purposes (i.e. age verification on the Applicant’s age to 30 years of age or full-time status of both a student or a teacher in any case, which is a prerequisite for drawing discounts and benefits), for the purpose of carrying out orders and delivery of cards ordered, orders for archival purposes, and for accounting, audit, business and marketing purposes within the business and also for providing such personal data to third parties cooperating in providing discounts or benefits to holders of ISIC/IYTC/ITIC cards, or otherwise cooperating with the authorities to provide such discounts or benefits, for verification, registration, inspection, sales and marketing purposes associated with the provision of discounts and benefits to holders of ISIC/IYTC/ITIC cards, or for the purpose of monitoring compliance with Conditions of cooperation between administrations and third parties in connection with the provision of discounts and benefits to holders of ISIC/IYTC/ITIC cards, all for the duration of the purpose of processing personal data , i.e. for an indefinite period, including the period after the expiry of the ISIC/IYTC/ITIC cards. This consent can be withdrawn at any time by written notification to the Seller.

If the Applicant consents at time of application, further to impart consent to certain Information Society Services, as amended, administrators are allowed to the use the Applicant’s e-mail address for sending commercial communications relating to the benefits and services granted by the cards, and especially business communications relating to benefits and discounts for ISIC/IYTC/ITIC card holders, for cultural and promotional events organized to promote the use of these cards, offers from organizations cooperating with the authorities designated for holders of these cards (mobile operators, banks, discounts and benefits, etc.) . Permission to send commercial messages may be withdrawn at any time by written notification to the Seller.

The Applicant hereby understands and agrees that his/her personal data in the above-mentioned range, for the purpose above and beyond the above mentioned period can be processed by an authorized staff manager, possibly through cooperating third parties or external contractors processors and that his/her personal data will be centrally processed for the above verification purposes ISIC Service Office, Starine Novaka 1, 11000 Belgrade, Republic of Serbia, which is a service company of the Danish NGO ISIC Association.

 

Privacy Statement
https://www.isic.co.th/information/privacy-policy/

 

IX. Final Provisions

The Card Applicant’s order after its confirmation performs the function of the purchase agreement entered into between the Card Applicant and the Seller and is filed for purposes of compliance and other records. The online order information and the terms & conditions can be made available to the Card Applicant upon request. Different technical steps to conclude the online order are completed in the order process by the Card Applicant. The Card Applicant has the opportunity to detect and correct errors in data entry before submitting the order.

These business Conditions are valid from May 1st, 2020.

Copyright Notice

Copyright © STA Travel Thailand.  All Rights Reserved.

Currency

All pricing is reflected in Thai Baht (THB) unless otherwise specifically denoted on the screen.

Corporate Disclaimer

Use of this web site constitutes acceptance of the Terms of use set forth below. Any of the policies contained on this site are subject to change, without notice, upon public posting by the Seller.

 

Links to Other Sites
Some of the links made available to the Card Applicants / Card holders through the Seller website will allow the Card Applicants / Card holders to leave the Seller web site. Please be aware that the Internet sites available through these links, and the material that you may find there, are not under the control of the Seller. Accordingly, the Seller is not responsible for the availability of such external sites or resources and do not make any representation to the Card Applicants / Card holders about these sites or the materials available there. That the Seller has made these links available to Card Applicants / Card holders is not an endorsement or recommendation to the Card Applicants / Card holders by the Seller of any of these sites or liable for any content, advertising, products, or other materials on or available from such sites or resources. The Seller shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such content, goods or services available on or through any such site or resource. Additionally, the Seller shall not be responsible or liable for any of the content that Card Applicants / Card holders provide to the Seller. The Seller is providing these links only as a convenience to the Card Applicants / Card holders.

 

Third Party Intellectual Property Policy
Individuals who believe that their intellectual property rights have been infringed either on the Internet or through online services provided by the Seller may contact the Seller, directly and request that the infringing material be removed or access to it blocked. The Seller will investigate those complaints. Where the Seller is satisfied that the infringement is taking place, it will take appropriate action.

 

Authorization of Use
Any person is hereby authorized to view the information located at www.isic.co.th for informational purposes only. No part of the information located at www.isic.co.th can be redistributed, copied, or reproduced without prior written consent of the Seller.

 

Cookies

https://www.isic.co.th/information/cookie-policy/

 

Copyright ©STA Thailand